Általános Szerződési Feltételek

mosokártya.hu szolgáltatás

Az Általános Szolgáltatási Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák:

 

Cégnév: HANDAV Kft.

Székhely: 1033 Budapest, Huszti út 32.

Adószám: 11548742-2-41

Cégjegyzékszám: 01 09 681627

 

mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett hűségkártya-feltöltő platform használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

 

Általános magyarázatok

 

Üzemeltető, Kibocsátó: Az a személy, aki a hűségkártyát adja, mint saját szolgáltatásának keretében.

Szolgáltató: A www.mosokartya.hu weboldal működtetője, a Felhasználó és Üzemeltető közötti partner.

Felhasználó: Az a személy, aki a www.mosokartya.hu Weboldalra regisztrál annak szolgáltatásainak igénybevételére.

Weboldal: A www.mosokartya.hu domain alatt található platform.

Domain: A www.mosokartya.hu név, webcím.

Aldomain: A www.mosokartya.hu alá helyezett webcím, jellemzően www.[üzemeltető].mosokartya.hu (továbbiakban: „*.mosokartya.hu”, vagy mosokartya.hu)

 

 

1.      Az oldal funkciója

 

1.1

A *.mosókártya.hu weboldalon szerződött partnereink által kibocsátott hűségkártyák pénzzel való feltöltésére van lehetőség.

 

2.2

A hűségkártyák feltöltésével kapcsolatban a kártya kibocsátója, tehát az Üzemeltető a döntéshozó. Minden jellegű kedvezmény, akció és kártya felhasználhatósága a kibocsátó cég kizárólagos hatásköre.

 

2.      Alapvető rendelkezések

 

2.1

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

2.2   Szerződés hatálya

Az ÁSZF időben a hatálya alatt létrejött szerződésekre terjed ki.

Az ÁSZF időben a hatálya alatt történő, a www.mosokartya.hu weboldal szolgáltatásainak igénybevétele alatti folyamatokra terjed ki.

Az ÁSZF új (módosított) általános szerződési feltételek kibocsátásával veszti hatályát az ezt követően megkötésre kerülő szerződések vonatkozásában. A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen ÁSZF bármely időpontban történő módosítására, ugyanakkor törekszik arra, hogy erre minél ritkábban kerüljön sor. Új ÁSZF kibocsátása a jelen ÁSZF hatálya alatt létrejött tevékenységeket nem érinti, tartalmukat nem módosítja.

A Szolgáltató a tranzakciós adatok megőrzésére nem köteles.

 

2.3 Rendelkezésre állás

A szolgáltatással kapcsolatban bármilyen panasz vagy észrevétel első körben a kártya kibocsátó vállalkozásnál jelezhető.

Amennyiben az nem jutott eredményre, úgy a [email protected] címen is jelezhető probléma.

 

3.      Adatvédelem

 

3.1

Az adatvédelmi tájékoztató a Weboldalon az „Adatvédelem” fül alatt érhető el.

 

4.      Elállás joga

 

4.1

Elállással kapcsolatos kérdés esetén a végfelhasználó a kártya kibocsátójával veszi fel a kapcsolatot.

 

4.2

Tekintettel arra, hogy a végszolgáltatást nem a jelen ÁSZF-ben szereplő HANDAV Kft, mint Szolgáltató végzi, hanem az Üzemeltető, így az elállással kapcsolatban a Szolgáltatónak nincs döntési joga.

 

4.3

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szabályozása értelmében a Felhasználónak elállási joga van.

 

 

5.      Panaszkezelés

 

Amennyiben a Felhasználónak panasza vagy észrevétele van a Szolgáltatással kapcsolatban, igényét az Üzemeltető felé jelzi.

Szükség esetén az Üzemeltető felveszi a kapcsolatot a Szolgáltatóval.

 

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik, hogy következő lépésben békéltető testülethez fordulnak. Békéltető testülettel való eredménytelenség esetén a bíróság kijelölésére a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény az irányadó.

 

Általános rendelkezések:

-        A Felhasználó kizárólagos felelőssége az adatok helyes megadása. A Felhasználó által helytelenül megadott adatokért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

-        A Weboldal módosításának jogát a Szolgáltató fenntartja. A Weboldalon történő minden olyan módosítás, amely markáns változtatást hordoz magával, arról a Szolgáltató előzetesen tájékoztatja a Felhasználót.

-        Amennyiben a Felhasználó olyan jellegű azonosítót módosítana, amely a Weboldalon saját maga által nem módosítható, ezen igényét az Üzemeltető felé jelzi.

-        kártya nem érkezik – kinek hol miért jelezzen? Amennyiben a Felhasználó által igényelt kártya egy héten belül sem érkezett meg, azt a Felhasználó az Üzemeltető felé jelzi.

-        Pénzügyi jellegű kérdésekkel – úgymint: pénzvisszatérítés, számlázás  a Felhasználó az Üzemeltetőt keresi meg.

-        Amennyiben a Felhasználó a Weboldallal kapcsolatban bármilyen jellegű hibát, sérülékenységet, vagy biztonsági szempontból nézve veszélyes funkciót talál, azt haladéktalanul jelzi a Szolgáltató felé az [email protected] címen.

-        A Weboldalon az Üzemeltetőnél történt vásárlások nem látszódnak, csak a feltöltési előzmények.

-        Amennyiben a Felhasználó a hűségkártyáját elveszíti, azt haladéktalanul jelzi az Üzemeltető felé. Az Üzemeltető ebben az esetben gondoskodik a hűségkártya letiltásáról.

-        Amennyiben a Felhasználó a hűségkártya feltöltését követő 60 percet meghaladó időn belül sem látja a hűségkártyáján a feltöltött összeget, a hibát az Üzemeltető felé jelzi.

-        A Felhasználók kényes adatai – úgymint: bankkártyaszáma, jelszava – titkosítva kerülnek tárolásra. Ilyen jellegű információt kizárólag módosítani lehet, kiolvasni nem. Titkosított információk elvesztése esetén azok nem visszaállíthatóak.

-        A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy hiba esetén a Felhasználót újbóli regisztrációra kérje.